VODIČ KROZ SUBVENCIJE NAMENJENE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Za pomoć u ostvarivanju određenih prava i subvencija obratite se nadležnoj službi, matičnom savezu ili udruženju, Kancelariji za pomoć OSI ili Gradskom centru za socijalni rad.  

Za pomoć u ostvarivanju određenih prava i subvencija obratite se nadležnoj službi, matičnom savezu ili udruženju, Kancelariji za pomoć OSI ili Gradskom centru za socijalni rad.  

FIKSNA TELEFONIJA

Telekom Srbija odobrava 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa za punoletne osobe sa invaliditetom. 

Obratite se najbližem korisničkom servisu Telekoma.

Potrebna dokumenta:

 • Fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana)
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
 • Račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom 

Izdaće Vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 9813 (8.00-19.00).  

MOBILNA TELEFONIJA  

Mobilna telefonija Srbije (MTS) nudi specijalne tarife u postpaid sistemu. Licima koja imaju pravo na ovu tarifu, a već su prepaid korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja. Tarife su usmerene na različite grupe OSI. 

Tarifa za slepa lica

 Tarifa namenjena slepim licima nema mesečnu pretplatu, a omogućava korisniku 50 minuta besplatnih poziva svakog meseca. Uz to, ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz mt:s mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%. 

Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o tuđoj nezi iz Fonda PIO ili Centra za socijalni rad
 • Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG
 • Važeću ličnu kartu

U slučaju da slepo lice nije u mogućnosti da lično potpiše Ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime, lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.

Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju. 

Tarifa za lica sa oštećenim sluhom

Tarifa namenjena osobama sa oštećenim sluhom unutar mesečne pretplate od 100 dinara sadrži 300 besplatnih SMS poruka. Cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili nekoj drugoj nacionalnoj destinaciji. 

Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o telesnom oštećenju od 70%, za lica koja imaju takvo rešenje. Lica koja nemaju Rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90 dB
 • Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju Ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanj
 • Važeću lićnu kartu. 

Tarifa za lica sa invaliditetom  

Ova tarifa u okviru mesečne pretplate od 50 dinara sadrži 25 minuta besplatnih poziva i 25 besplatnih SMS poruka. Nakon iskorišćenih besplatnih minuta, cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili nekoj drugoj nacionalnoj destinaciji. Uz to, korisnik ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisniĉki brojevi iz MTS mreže koje najĉešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%. 

Pri sklapanju Ugovora potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Rešenje o invaliditetu Uprave za boračku i invalidsku zaštitu gradske ili opštinske uprave
 • Važeću ličnu kartu
 • Legitimaciju za prevoz, overenu za tekuću godinu 

U slučaju da lice sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.  

KOMUNALNE USLUGE I PROIZVODI  

Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga koje su u sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan“.  Pravo na popust na komunalne dažbine do 50% imaju određene kategorije korisnika među kojima su i domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima koja redovno plaćaju račune tj. do 30. u mesecu za prethodni mesec.  Zahtev za subvenciju podnosi se u radnim jedinicama JKP „Infostan“ na opštini na čijoj teritoriji se nalazi stan.

Dokumenta potrebna za nove korisnike, zavisno od kategorije kojoj pripadaju, su:

 • Zahtev
 • Fotokopija lične karte
 • Prijava prebivališta
 • Izvod iz matične knjige rođenih za sve maloletne članove domaćinstva
 • Poslednja uplatnica „Infostana“
 • Poresko uverenje
 • Potvrda škole ili fakulteta o redovnom školovanju
 • Uverenje o nezaposlenosti
 • Fotokopija nalaza nadležne lekarske komisije (procena sposobnosti za rad, telesno oštećenje, pravo na tuđu negu i pomoć)
 • Potvrda o kvartalnim primanjima

Preko Gradskog centra za socijalni rad ili udruženja koja okupljaju OSI može se ostvariti ova subvencija uz 

 • Poslednji račun „Infostana“
 • Fotokopiju lične karte
 • Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć  

RTV PRETPLATA 

Radio-televizija Srbije osobe sa invaliditetom oslobađa od plaćanja RTV pretplate. 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev, dobija se na šalteru Elektrodistribucije Beograd, Masarikova 1-3
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček (ili Rešenje o telesnom oštećenju od 100%)
 • Fotokopija lične karte OSI (prva i druga strana)
 • Fotokopija lične karte nosioca raĉuna za električnu energiju (vlasnika električnog brojila) 

Dokumentaciju poslati na adresu:

RTS, RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11000 Beograd  Ostale informacije na tel. 254-4466. 

KABLOVSKA TELEVIZIJA  

Kablovski provajderi SBB, Radijus vektor i KDS daju popuste za osobe sa invaliditetom pri plaćanju usluga kablovske TV. Visina popusta nije ista, odnosno razlikuje se u zavisnosti od stepena telesnog oštećenja i od internih odluka provajdera. 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev provajderu
 • Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
 • Ugovor o kablovskoj TV
 • Fotokopiju lične karte vlasnika stana
 • Fotokopiju lične karte OSI
 • Dokaz o vlasništvu stana 

ELEKTRIčNA ENERGIJA 

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na popust na plaćanje troškova električne energije. 

Radi ostvarenja popusta, Gradskom centru za socijalni rad treba dostaviti:

 • Fotokopiju Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček
 • Fotokopiju lične karte OSI (prva i druga strana)
 • Poslednji račun za struju

REGISTRACIJA VOZILA  

Osobe sa invaliditetom pri registraciji vozila plaćaju 5% od ukupnog iznosa naknade za korišćenje puteva (putarine) i oslobođene su od plaćanja i određenih drugih taksi. 

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje o telesnom oštećenju (više od 80% ili 60 i više % donjih ekstremiteta)
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole i original na uvid  

UVOZ AUTOMOBILA 

Pravo na uvoz automobila bez plaćanja uvoznih dažbina imaju OSI od 70% do 100% telesnog oštećenja, vojni invalidi od I do V grupe, civilni invalidi rata od I do V grupe, oboleli od distrofije ili drugih mišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i deĉje paralize, od multiple skleroze, kao i roditelji višestruko ometene dece. 

Pravo na refundaciju plaćenog PDV-a imaju samo osobe sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja, po jednom osnovu (da nije zbirno po organima) 

POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD CARINE 

Zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja podnosi se nadležnom Fondu PIO, Nemanjina 30 ili Bulevar umetnosti 10, a potrebno je priložiti i:

 • Rešenje o telesnom oštećenju
 • Nalaz organa veštačenja Fonda za potrebe Centra za socijalni rad
 • Rešenje Centra za socijalni rad o priznatom pravu i njegovom korišćenju ili
 • Fotokopiju lične karte 

Dodatna dokumentacija: 

Za zaposleneZa decu i one koji nisu liĉni osiguranici
overeni prepis radne knjižicepotvrda o poslednjem zaposlenjufotokopija lične karte potvrda Centra za socijalni rad da roditelj-staralac neposredno brine o detetuizvod iz matiĉne knjige rođenihfotokopija zdravstvene knjižice detetafotokopija lične karte roditelja – staratelja

Fondovi PIO izdaju potvrdu o utvrĊenom stepenu telesnog oštećenja koju po službenoj dužnosti dostavljaju Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom izdaje Potvrdu o oslobađanju od uvoznih dažbina. 

Ako je potrebna homologacija vozila, zahtev za homologaciju se podnosi Zavodu za standardizaciju ili Mašinskom fakultetu. 

Lica sa telesnim oštećenjem manjim od 100% potvrdu Ministarstva za ostvarivanje prava na oslobađanje od uvoznih dažbina na uvoz putniĉkog automobila podnose carinskom organu.

Lica sa telesnim oštećenjem od 100% potvrdu Ministarstva nadležnoj carinarnici podnose u dva primerka. Jedan primerak potvrde carina zadržava a drugi overava i vraća korisniku radi refundacije plaćenog PDV-a. 

POSTUPAK REFUNDACIJE PLAĆENOG PDV-A 

Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26 treba dostaviti:

 • Zahtev za refundaciju PDV-a
 • Primerak potvrde Ministarstva overen od Carine da je PDV plaćen
 • Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) overenu od nadležne carine
 • Fotokopiju lične karte  

PUTARINA 

Pri korišćenju auto-puteva u Srbiji osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu. 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Rešenje o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta)
 • Fotokopija liĉne karte
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu sa invaliditetom 

Ako se vozilo ne vodi na osobu sa invaliditetom, spremiti sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju Saobraćajne dozvole
 • Fotokopiju liĉne karte staraoca ili člana porodiĉnog domaćinstva
 • Izvod iz matične knjige venĉanih ili rođenih vlasnika vozila
 • – Fotokopiju liĉne karte osobe sa invaliditetom 

Dokumentacija se podnosi Republiĉkoj direkciji za puteve, Ljube Čupe 5, tel. 3084-246. 

Zahtev se predaje poĉetkom kalendarske godine. Nalepnica i dozvola (tj.kartončić) važe godinu dana i pokazuje se svaki put na naplatnoj stanici kada se koristi auto-put. Pri ostvarivanju ovog prava, osoba sa invaliditetom mora da bude u vozilu.  

MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ 

Osobe sa invaliditetom šest puta godišnje imaju pravo na povratnu vožnju u međugradskom saobraćaju sa svojim pratiocem. 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Dve fotografije, veliĉine 4,5 x 3,5 cm
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
 • Nalaz sa odgovarajućom dijagnozom
 • Fotokopija prve i druge strane lične karte podnosioca Zahteva   

PARKIRANJE  

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na parkiranje na posebno obeleženim parking mestima u Beogradu. 

Kada se nalepnica dobija prvi put ili se promeni vozilo od dokumentacija je potrebno:

 •  Rešenje o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta)
 •  Fotokopija liĉne karte osobe sa invaliditetom
 •  Fotokopija Saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu sa invaliditetom 

Ako se vozilo ne vodi na osobu sa invaliditetom, potrebno je:

 •  Fotokopija saobraćajne dozvole 
 •  Fotokopija liĉne karte staraoca ili ĉlana porodiĉnog domaćinstva
 •  Izvod iz matiĉne knjige venĉanih ili roĊenih vlasnika vozila
 •  Rešenje o pravu na tuĊu negu i pomoć
 •  Nalaz sa odreĊenom dijagnozom 

Dokumentacija se podnosi Sekretarijatu za socijalnu i deĉju zaštitu, Sektor za boraĉku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45, tel. 2750-097, gde se dobija Potvrdu za dobijanje invalidske nalepnice. Sa Potvrdom se u JKP „Parking servis“, Starine Novaka 22, tel. 3309-334, dobija invalidska nalepnica za parkiranje za vozilo. 

Za produženje važenje invalidske nalepnice, uz Saobraćajnu dozvolu i liĉnu kartu obratite se JKP „Parking servis“, Starine Novaka 22, radnim danom 07.00-21.00, subotom 07.00-14.00.

Invalidske nalepnice važe na opštim invalidskim mestima, vidno obeleženim horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, bez vremenskog ograniĉenja. 

Osobe sa invaliditetom mogu da koriste i obeležena mesta na posebnim parkiralištima u prva tri sata besplatno, a svaki naredni zapoĉeti sat obraĉunava se po važećem cenovniku za to parkiralište.

GRADSKI PREVOZ 

Pravo na besplatne trajne povlastice za gradski prevoz imaju sledeće kategorije  osoba sa invaliditetom:

 •  Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50 do 100% invaliditeta
 •  Civilni invalidi rata sa 50 do 100% telesnog oštećenja
 •  Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70 do 100% telesnog oštećenja
 •  Slepa lica i njihov pratilac
 •  Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 •  Lica obolela od deĉije paralize i plegije
 •  Lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije
 •  Lica obolela od multipleks skleroze i autizma
 •  Lica umereno, teško i višestruko ometena u razvoju 

Pravo na korišćenje pretplatnih markica po povlašćenoj ceni imaju sledeće kategorije  osoba sa invaliditetom:

 •  Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20 do 40% invalidnosti
 •  Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50 do 60% telesnog oštećenja
 •  Invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti
 •  Civilni invalidi rata sa 20 do 40% telesnog oštećenja
 •  Dijalizirana i transplantirana lica
 •  Mentalno retardirana lica 

Potrebna dokumentacija:

 •  Rešenje za tuđu negu i pomoć
 •  Nalaz lekarske komisije, sa dijagnozom
 •  Lična karta na uvid
 •  Fotografija 3×3,5 cm

IZGRADNJA I LEGALIZACIJA OBJEKATA  

Lica koja primaju nadoknadu za tuđu negu i pomoć preko Gradskog centra za socijalni rad, imaju pravo na 100% subvencije za plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku izgradnje, rekonstrukcije,dogradnje i adaptacije individualnih stambenih objekata i stanova kao i u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Grada Beograda.

Potrebna dokumentacija:

 •  Zahtev
 • Rešenje za tuđu negu i pomoć iz Gradskog centra za socijalni rad
 •  Izvod iz katastra
 •  Izjava o ĉlanovima domaćinstva  

DOSTAVA LIĈNIH DOKUMENATA NA KUĆNU ADRESU  

U nekim opštinama Srbije sve osobe sa invaliditetom imaju pravo na besplatnu kurirsku dostavu ličnih dokumenata na kućnu adresu.

# Tekst preuzet sa više sajtova #