Nova usluga centra za socijalni rad

Dragi članovi i svi ostali.
Ovo je uputstvo  u vezi usluge personalne asistencije korisnicima/ama zahteva za ostvarivanje prava na korišćenje usluge personalne asistencije. Ovo je prvi formalni korak da usluga uđe u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada. Ovo pravo imaju osobe koje su punoletne, imaju ostvareno pravo na uvećanu naknadu za tuđu negu  i pomoć i društveno su aktivne.

Uvek sa osmehom
Pravno – savetodavna radionica
Jelena Radović

Upustvo za popunjavanje i slanje ZAHTEVA u celosti:

Centar za socijalni rad Grada Novog Sada
Zmaj Ognjena Vuka 13-17

Z A H T E V

Predstavljate se imenom i prezimenom, mestom, adresom i eventualno JMBG (ne mora ako ne želite, ali će vas lakše pronađu u evidenciji).
Navesti status studenta/ zaposlenog/ društveno aktivnog i gde, a za
potrebe čega (npr.daljeg obrazovanja / usavršavanja / rada / resocijalizacije / ostvarivanja ličnih razvoj, ambicija, interesovanja…) vam je neophodna usluga personalne asistencije što omogućava vaš samostalni život.
Navesti da ste korisnik tuđe nege i pomoći TNP (CSR ima to u evidenciji osim za penzionere). Navedite razlog zbog kog sada tražite asistenciju kao što je: do sada su roditelji / srodnici, obavljali asistenciju i sada to više nisu u mogućnosti, dobijanje posla, nastavak studiranja…
U prilogu dostaviti:

  • očitanu ličnu kartu ili fotokopiju ako nije čipovana
  • kopiju rešenja TNP
    (Pre štampanja zahteva prvo ga prosledite na Centrov mail kako bismo sugerisali neke promene ili dodatke)
    Zahtev se dostavlja LIČNO u sobi 19 ili PREPORUČENOM POŠILJKOM SA POVRATNICOM na gornju adresu.
    Za dodatna obaveštenja možete se i lično obratiti.
    Dejan Pavlović, 064/1387913